TƯ MÃ CHIÊU

CUNG BINH

Tư Mã Chiêu là một chính trị gia, quân sự gia, một quyền thần trứ danh nắm vị trí cao trong chính quyền Tào Ngụy.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Chiêu Nhiên Nhược Yết

Ra trận cùng 2 Kỵ Binh: Tư Mã Chiêu ưu tiên tấn công Đội trưởng, Thuật Sĩ, Cung Binh. Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Chiêu Nhiên Nhược Yết
Gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên (ưu tiên đội trưởng) Sát thương Vật Lý bằng 300% Công và Sát thương Độc Công bằng 300% Công.
Rình Mò
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ gây hiệu ứng Đánh Dấu cho mục tiêu (Chịu Sát thương tăng 20%), duy trì 6s.
Đãi Công
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ khiến mục tiêu giảm 2 điểm Nộ.
Ám Trợ
Tăng 40% Sát thương lên mục tiêu có hiệu ứng Đánh Dấu.