TUÂN ÚC

THUẬT SĨ

Tuân Úc là một mưu sĩ và quan đại thần thời Đông Hán, có công lớn giúp Tào Tháo gây dựng sự nghiệp thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.Ông là một trọng thần rất có tiếng tăm trong các mưu sĩ của Tào Tháo.
  • Công: 189
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 100

Vương Tá Chi Tài

Ra trận cùng 3 Bộ Binh: Bộ Binh bất kỳ của ta khi bị đánh thường sẽ tự hồi phục thương binh bằng 125% Công của Tuân Úc. Bộ Binh ta tăng 1.5% sát thương Vật Lý, sát thương Tự Nhiên.

Khu Hổ Thôn Lang
Gây cho địch có binh lực nhiều nhất sát thương Thủy Công bằng 450% Công và bị hiệu ứng Ly Gián (tấn công đồng đội), duy trì 10s.
Đại Quân Trấn Áp
Khi bắt đầu chiến đấu, giúp Bộ Binh ta tăng thuẫn bằng 900% Công, duy trì 20s.
Thủy Thổ Chi Mưu
Tăng Sát thương Thủy Công bằng 20% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc
Khốn Thổ
Khi đánh thường, nếu mục tiêu bị Phá Giáp, có 40% tỷ lệ gây choáng, duy trì 3s.