VĂN XÚ

THUẪN BINH

Văn Xú là tướng lĩnh dưới quyền Ký Châu mục Viên Thiệu, có uy danh, dũng quán tam quân. Văn Xú một mình đánh với 2 tướng Tào, không hề sợ hãi, càng đánh càng hăng.
  • Công: 136
  • Thủ: 38
  • Tốc dộ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 100

Áp Đảo Quân Địch

Ra trận cùng Nhan Lương: Khi Văn Xú đánh thường, khiến mục tiêu giảm 1 điểm Nộ. Văn Xú tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Đăng Phong Hãm Trận
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 420% Công, khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10%), duy trì 10s.
Binh Kiên Giáp Cố
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Chiến Bát Phương
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .
Lão Tướng
Thống Lĩnh tăng 800.