VƯƠNG NGUYÊN CƠ

BỘ BINH

Vương Nguyên Cơ có xuất thân trong danh môn vọng tộc, được hấp thụ nền giáo dục hoàn mỹ từ khi còn nhỏ. Vương Nguyên Cơ được các nhà sử gia đánh giá là một hình tượng hiền thê thục đức điển hình trong xã hội phong kiến.
  • Công: 218
  • Thủ: 25
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 100

Trí Kế Dự Phản

Ra trận 2 Thuật Sĩ: 3 tướng ngẫu nhiên phe ta miễn dịch hiệu ứng Ly Gián. Bộ Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Cẩn Thận
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 500% Công, giúp toàn quân ta miễn dịch hiệu ứng Ly Gián, duy trì 10s.
Khiêm Tốn
Khi tấn công, có 20% tỷ lệ bản thân giảm chịu Sát thương Vật Lý 40% , duy trì 10s.
Tiết Kiệm
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Nội Cung Hòa Mục
Tất cả nữ giới phe ta tăng 10% Công và Thủ.